Politică de confidențialitate pentru parteneri

Vă mulțumim pentru că ați vizitat website-ul nostru.

Tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne străduim să vă oferim informații cuprinzătoare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Următoarele informații privind protecția datelor vi se aplică atunci când ne contactați, atunci când există deschis un proces de negociere a unui potențial contract și/sau atunci când avem deja un contract încheiat și sunt prelucrate date cu caracter personal. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) și legislația națională aplicabilă.

Ce date sunt prelucrate în mod efectiv depinde în mare măsură de serviciile contractate. Prin urmare, nu toate prevederile din această Politică vor fi relevante pentru dumneavoastră

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal și ce categorii de date prelucrăm?

În principiu, colectăm și prelucrăm datele pe care ni le furnizați în mod direct.

Cu toate acestea, poate fi necesar, de asemenea, să prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin și pe care le primim de la alte companii, autorități sau alte părți terțe, de ex. birouri de credit, administrații fiscale sau alte asemenea autorități. Acestea pot include date cu caracter personal pe care le primim prin intermediul canalelor noastre de denunțare a posibilelor încălcări ale conformității sau în cursul auditurilor de conformitate.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: date generale de identificare (de ex. nume/prenume, adresă, și alte date de contact, data și locul nașterii precum și naționalitate), date de identificare specifice (de exemplu, extrase de la Registrul Comerțului, date din cartea de identitate, specimenul de semnătură), date în cadrul relației noastre de afaceri (de ex. date de plată, date privind comenzile), date privind solvabilitatea, date privind structurile și acționariatul societății, fotografii și înregistrări video (de ex. în cazul livrărilor de mărfuri), precum și alte date comparabile cu categoriile menționate mai sus.

Aveți întotdeauna posibilitatea de a alege să comunicați cu noi prin e-mail sau prin poștă. Din motive tehnice, comunicarea prin e-mail poate să nu fie criptată

Scopul și temeiul prelucrării

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)

Scopurile prelucrării datelor constau în punerea în aplicare a măsurilor precontractuale care preced o relație de afaceri reglementată prin contract și pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul încheiat.

Pentru a îndeplini o obligație legală (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD)

Scopurile prelucrării datelor pot rezulta din obligații legale impuse operatorului în cazuri individuale. Aceste obligații legale includ, de exemplu, îndeplinirea obligațiilor de arhivare și de identificare, de ex. în cadrul cerințelor de prevenire a spălării banilor, a obligațiilor de control fiscal și de raportare, precum și prelucrarea datelor în cadrul solicitărilor autorităților.

Pentru a îndeplini interesele legitime (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD)

Pe parcursul derulării relației contractuale, poate apărea necesitatea ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră să fie prelucrate pentru satisfacerea unor interese legitime ale operatorului. Interesele legitime în acest caz sunt, în special, selectarea partenerilor de afaceri potriviți, efectuarea de sondaje pentru evaluarea proceselor companiei noastre pentru asigurarea calității, în cazul în care sunteți dispus în prealabil să participați, trimiterea pe e-mail a unei invitații pentru a ne oferi feedback cu privire la interactiunea cu persoanele de contact de la Kaufland, stocarea și utilizarea datelor de contact ale reprezentantilor și transmiterea lor către terți (dacă este cazul), pentru digitalizarea proceselor de gestionare a comenzilor și a corespondenței primite, evitarea dezavantajelor economice, negocierea cu persoanele de contact, care nu sunt sau nu vor deveni în mod direct parteneri de afaceri, transmiterea de invitații la evenimente, exercitarea drepturilor în instanță și evitarea unor dezavantaje juridice (de ex., în caz de insolvență), apărarea împotriva daunelorși a pretențiilor de răspundere și evitarea riscurilor juridice, detectarea și gestionarea e-mailurilor potențial dăunătoare, protecția infrastructurii noastre IT, administrarea autorizațiilor de acces la sistemele noastre, controlul accesului, facilitarea comunicării și contactului prin grupul de utilizatori, investigarea posibilelor încălcări ale conformității, prevenirea infracțiunilor, reglementarea daunelor rezultate din relația de afaceri și alte scopuri administrative interne (de exemplu, optimizarea proceselor și procedurilor).

La încheierea contractului, colectăm ocazional date privind solvabilitatea societății/partenerului prin intermediul birourilor de credit, pentru a îndeplini interesele legitime menționate mai sus. Utilizăm datele de la birourile de credit cu privire la solvabilitate pentru a verifica solvabilitatea persoanei juridice. Birourile de credit stochează datele pe care le primesc de la bănci sau companii, de exemplu. Aceste date includ în special numele, prenumele, data nașterii, adresa și informații despre istoricul plăților. Puteți obține informații despre datele stocate și prelucrate de birourile de credit direct de la acestea.

În cazul în care participați la încheierea unui contract oferit de noi prin intermediul unei semnături digitale (de exemplu, Adobe Sign), prelucrăm datele dumneavoastră, cum ar fi, în special, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa IP și momentele în care ați editat documentul contractual respectiv, adică, de exemplu, l-ați validat, l-ați afișat sau l-ați semnat digital, în fiecare caz cu ora și data acțiunii dumneavoastră. Interesul nostru legitim constă într-o procesare digitală eficientă și rapidă a semnării contractului, precum și în înregistrarea corespunzătoare a procedurii de semnare în scopul verificării.

În plus, este posibilă semnarea anumitor contracte cu o așa-numită semnătură electronică calificată. În acest caz, pe lângă datele menționate mai sus, prelucrăm și datele de certificare ale semnăturii dumneavoastră. Interesul nostru legitim este de a verifica dacă aveți o semnătură electronică calificată valabilă, care poate înlocui o eventuală cerință legală pentru forma scrisă, respectiv pentru semnătura olografă. O condiție prealabilă pentru utilizarea unei semnături electronice calificate este înregistrarea la un prestator de servicii de încredere, pe care trebuie să o efectuați în mod independent. Cu toate acestea, furnizorul respectiv procesează datele pe care le furnizați în timpul înregistrării pe propria răspundere și nu în numele nostru, în calitatea sa de operator de date.

Cine primește datele cu caracter personal pe care le furnizați?

În cadrul companiei noastre, primesc acces la datele pe care le-ați furnizat acele departamente care au nevoie de acestea pentru a îndeplini obligații contractuale sau legale sau pentru a îndeplini interese legitime. În cadrul unor relații contractuale, noi mandatăm, de asemenea, procesatori sau furnizori de servicii care pot avea acces la datele dumneavoastră personale. În acest sens, conformitatea cu cerințele privind protecția datelor este asigurată prin contract.

De asemenea, datele pot fi transferate către companii din cadrul grupului Schwarz în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale sau în scopuri de audit.

În cazul contractelor încheiate prin intermediul unei semnături digitale, datele dumneavoastră sunt, de asemenea, accesibile tuturor persoanelor implicate în aprobarea și semnarea contractului, deoarece acestea primesc un protocol după semnarea contractului, în care sunt vizibile toate etapele de editare, inclusiv adresa de e-mail, adresa IP, data și ora. În plus, datele dumneavoastră pot fi accesibile furnizorilor de servicii pe care îi folosim pentru procedura de semnătură digitală corespunzătoare. În cazul Adobe Sign, este vorba de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irlanda.

În cazul în care se utilizează o semnătură electronică calificată pentru încheierea de contracte digitale, datele dumneavoastră sunt, de asemenea, accesibile societății care verifică semnătura electronică calificată.

Cât timp sunt păstrate datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Relevante în acest caz sunt în special obligațiile legale de păstrare prevăzute de dispozițiile legale în materie fiscală (Legea contabilității și Codul Fiscal).

Aveți obligația de a furniza datele?

În cadrul relației noastre de afaceri trebuie să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru stabilirea, implementarea și încetarea unei relații de afaceri și pentru îndeplinirea obligațiilor asociate, pe care suntem obligați să le colectăm prin lege sau pe care suntem îndreptățiți să le colectăm pe baza unor interese legitime. Fără aceste date, în general, nu vom putea încheia o relație de afaceri cu dumneavoastră.

Datele sunt transmise în țări terțe?

În cazul în care transmitem date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European (SEE), transmiterea are loc doar dacă Comisia Europeană a confirmat că statul terț are un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă a fost stabilit un nivel adecvat de protecție a datelor de comun acord cu destinatarul datelor (de ex. prin intermediul clauzelor contractuale standard ale UE) sau dacă ne-a fost acordat consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Aveți dreptul, în conformitate cu art. 15 alin. 1 din RGPD, să solicitați gratuit informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Kaufland.

În plus, dacă sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul la rectificarea (art. 16 din RGPD), ștergerea (art. 17 din RGPD) și restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD) datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 e) sau f) din RGPD, aveți un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. Dacă vă opuneți prelucrării datelor, acest lucru va avea efect în viitor, cu excepția cazului în care operatorul poate demonstra motive legitime obligatorii pentru prelucrări ulterioare, care depășesc interesul persoanei vizate la opoziție.

Dacă ați furnizat personal datele prelucrate și acestea sunt prelucrate prin mijloace automate, în baza contractului sau a consimțământului, aveți dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 din RGPD.

Atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, în conformitate cu art. 6 alin.1 a) sau art. 9 alin.2 a) din RGPD, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect în viitor, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.

În cazurile menționate mai sus, dacă aveți întrebări sau reclamații, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, în scris sau prin e-mail, la adresa protectiadatelor@kaufland.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Autoritatea competentă

Competența îi aparține autorității de supraveghere pentru protecția datelor din statul în care locuiți sau în care își are sediul operatorul.

Datele prelucrate atunci când ne vizitați website-ul

Informația prezentată la această secțiune se aplică în același mod atât în cazul website-urilor noastre, precum și în cazul sub-domeniilor sau sub-paginilor asociate. În acest moment, această informare vizează și:

 • www.stackit.de
 • www.stackit.cloud

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Atunci când vizitați website-ul nostru, sunt generate log-uri conținând următoarele informații:

 • website-ul/aplicația prin care ați accesat website-ul nostru (adresa URL)
 • adresa IP
 • data și ora accesării
 • solicitarea clientului
 • codul de răspuns http
 • volumul de date transmis
 • numele si URL-ul fișierului solicitat
 • informații despre tipul browser-ului și sistemul de operare pe care îl utilizați la accesare website-ului
 • numele furnizorului dumneavoastră de internet

Temeiul legal pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR. Interesul nostru legitim derivă din interesul de a ne proteja sistemele și de a preveni activitatea neconformă sau frauduloasă de fiecare data când un utilizator accesează website-ul nostru.

Când prelucrarea datelor menționate mai sus este necesară pentru întreprinderea demersurilor pentru încheierea unui contract sau în cadrul executării contractului, prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Destinatari/categorii de destinatari

Ca  regulă, nu transferăm datele către părți terțe în afara Grupului Kaufland. În situații excepționale, putem avea un împuternicit care să prelucreze datele în numele nostru. Acești împuterniciți sunt selectați cu atenție și responsabilitățile acestora legate de prelucrare sunt stabilite printr-un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Obligația de a furniza date

Nu sunteți obligat de nicio clauză legală sau contractuală să ne furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, astfel de date vor fi prelucrate pentru considerente tehnice la momentul la care accesați website-ul nostru. Singura modalitate de a evita prelucrarea de date este prin încetarea utilizării website-ului nostru.

Perioada de stocare

Stocăm datele menționate mai sus pentru o perioadă de 7 zile.

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresă poștală:

Kaufland Romania SCS

Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București

În atenția responsabilului cu protecția datelor